Vägföreningens syfte och uppgift

Varför finns det en samfällighetsförening för väghållningen?

 

Styrelsen har erfarit att frågan ställs ibland. Alla nuvarande fastighetsägare bodde inte i Tving när samfällighetsföreningen nybildades år 2000 och ännu mindre när föregångaren, Tvings vägförening, bildades 1967-68. Här följer ett något komprimerat svar på frågan.

 

Starten

 

År 1967 konstaterade länsstyrelsen att Tving uppfyllde dåvarande krav för att kallas tätort, d v s invånarantalet i samhället översteg 400 personer. Med det följde kravet att den enskilda väghållningen i en tätort skulle skötas av en vägförening. Våra vägar i samhället är enskilda vägar, men upplåtna för allmän samfärdsel. Medlemmar i vägföreningen blev enligt gällande lagar ägare av fastigheter som var belägna inom den gräns, som drogs upp och fastställdes vid en laga förrättning, som verkställdes av lantmäteriet. Alla berörda fastighetsägare kallades till möte i Tving och hade möjlighet att framföra sina åsikter i frågan. Efter det att förrättningen vunnit laga kraft, var fastighetsägarnas medlemskap och ansvar klart.

 

Väghållningen finansierades med bidrag från kommunen. Den del av utgifterna, som inte täcktes av bidrag, uttaxerades av medlemmarna genom uttag av en vägavgift. Vägföreningens styrelse, vald av medlemmarna, ålåg det att ordna med väghållningen och se till att vägavgifterna kom in. Enligt då gällande lagstiftning fördelades vägföreningens behov av uttaxering på fastigheterna efter deras resp taxeringsvärden. En hårt kritiserad modell, som Tvings vägförening m fl genom skrivelser till aktuella myndigheter på sikt bidrog till att ändra på.

 

I vissa kommuner har man gjort ansvaret för den enskilda väghållningen ute i tätorterna till en kommunal angelägenhet, men så har det hittills aldrig varit i kommunerna i östra Blekinge, numera Karlskrona och Ronneby kommuner.

 

Tvings vägförening började sin verksamhet 1968.

 

 

Omorganisationen

 

Lagstiftningen ändrades. Vägföreningarna ombildades till vägsamfällighetsföreningar. Modellen med taxeringsvärdena som fördelningsgrund till vägavgifterna togs bort och ersattes med en betydligt enklare och framförallt mera rättvis metod. Kortfattat kan den beskrivas så, att ägare av enfamiljsfastigheter med permanentboende har lika vägavgifter. Man åsätter dessa fastigheter andelstalet 1. Hyreshus, lantbruk, fritidsfastigheter och övriga fastigheter, som orsakar ett avvikande trafikbehov, ökat eller minskat, åsätts ett anpassat andelstal.

 

Andelstalen bestämdes vid en ny laga förrättning, som ägde rum i två omgångar ??? i Tving, och till vilka alla berörda fastighetsägare var kallade.

 

 

Vad händer om…

 

  1. …man inte vill betala vägavgiften?

    Fastigheten är bunden vid samfällighetsföreningen, och ägaren kan inte lämna föreningen genom att inte betala. Dessutom har inte ägaren yttrande- eller beslutsrätt vid föreningens möten, så länge avgiften inte är betald. Att inte betala p g a av missnöje med styrelsens agerande är således en ineffektiv metod att utöva sitt medlemskap.

    Det åligger styrelsen att ta in vägavgiften. Om styrelsen efter påminnelser till fastighetsägaren inte får in den beslutade vägavgiften, överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för indrivning, vilket orsakar fastighetsägaren merutgifter.

  2. …inte föreningen lyckas tillsätta en styrelse?

    Då utser myndigheten en syssloman, som fullgör styrelsens uppgifter. Han uppbär sin tjänstemannalön, och det blir andra belopp än vad som nu betalas i arvoden och kostnadsersättningar till styrelsen, m a o en avsevärd kostnadsökning, som tas ut av medlemmarna.

 

Medlemmarnas inflytande

Samfällighetens verksamhet styrs övergripande av gällande lagstiftning och i detalj av föreningens stadgar.

 

Medlemmarna kallas varje år till årsmöte där verksamheten behandlas och vägavgiften beslutas. Val av styrelsefunktionärer görs. Valen förbereds av en valberedning, vilket ger medlemmarna möjlighet att välja den styrelse de vill ha.

 

Efter årsmötet ger styrelsen ut en medlemsinformation, som tydligt beskriver vad som gäller beträffande vägavgift och kontaktmöjligheter till styrelsen mm.

Kommentar