Tvings profil Åke Jeansson firar 75 år

En av Tvings profiler, Åke Jeansson, firade 28 Maj sin 75-årsdag.

 

Redaktionen på TvingNet snappade upp nyheten i BLT och i denna artikel återges BLTs artikel, som publicerades 2009-05-27, i sin helhet.

 

 

 

En mångsidig kustartilleriofficer

 

Åke Jeansson, Tving, fyllde 75 år 28 Maj. Jubilarens vagga stod i Småland i dåvarande glasbruksorten Alsterbro.

 

Familjen flyttade till Rockneby när Åke Jeansson var 13 år gammal och det blev vid Kalmar högre allmänna läroverk, numera Stagneliusskolan, som realexamen avklarades 1950 och studentexamen 1953.

 

Två månader efter studentexamen var det dags för inryckning till värnpliktstjänstgöring vid KA2 i Karlskrona.

 

Åke Jeansson var redan från början inriktad på officersutbildning och efter något mer än tre års utbildning vid kustartilleriets regementen och Sjökrigsskolan i Näsbypark i Stockholm var det dags för officersexamen och utnämning till fänrik.

 

De tre första åren som officer tjänstgjorde han vid KA1 i Vaxholm men ordnade sedan så, att det blev förflyttning till KA2 i Karlskrona. Det var tjänsten vid det rörliga artilleriet där och den därtill hörande motortjänsten, som lockade den motorintresserade ynglingen.

 

Åke Jeansson kom senare att under förhållandevis lång tid vara chef för kustartilleriets och flottans samlade motorutbildning vid KA2. Efter trupptjänsten följde tre år vid Blekinge Kustartilleriförsvars stab, 1978–1980. Påföljande tre år tjänstgjorde han som bataljonschef och fortchef på Kungsholmsfort, nu befordrad till överstelöjtnant. Återstående år i tjänsten var han först placerad vid kustartilleriförsvarsstaben och från 1990 fram till pensioneringen 1994 som sektionschef vid den nybildade marinkommandostaben i Karlskrona.

 

Från 1964 till pensioneringen tjänstgjorde Åke Jeansson dessutom som militär besiktningsman, en befattning som ombenämndes till militär trafikinspektör under senare delen av perioden.

 

Under stora delar av de tio följande åren efter avslutad officersbana arbetade han som trafikinspektör vid Vägverket, mestadels i Kalmar.

 

Hans fritidsintressen har varit och är av flera och skiftande slag. Motorintresset har lett in på trafiksäkerhetsarbete med engagemang i motorklubbar och NTF. De många milen på vägarna skapade ett behov av omväxling, och då blev det sjö och hav, som fick stå för det.

 

Ända från kadettiden har han tävlat i pistolskytte med många bra placeringar i resultatlistorna.

 

Åke Jeansson ägnade sig under 60- och 70-talet en hel del åt kommunalpolitik, varpå följde kyrkopolitiska uppdrag i cirka 25 år, där ordförandeposten i kyrkonämnden i Fridlevstads kyrkliga samfällighet åren 1995-2005 utgjorde en krävande men intressant del.

 

Hästsport har varit en engagerande sysselsättning. Dottern Malin, som under flera år som amatörtränare hade galopphäst på bana, hade i pappa Åke en pålitlig partner. Jo, han kan också rida.

 

Åke Jeansson ägnar mycket tid åt föreningsuppdrag av skiftande slag till exempel enskild väghållning, sportfiske och samhällelig verksamhet.

 

Sedan 30 år tillbaka har körsången tillhört de prioriterade inslagen i livet.

 

 

Kommentar