Medlemsinformation och Vägavgift

 

Här finner alla medlemmar av Tving Vägars Samhällighetsförening medlemsinformation bland annat angående årsmöte och vägavgiften.

 

 

 

 

TVINGS VÄGARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2009-07-21

c/o Åke Jeansson

Skärsjövägen 7

370 33  TVING

 

1 Nyinflyttade medlemmar hälsas välkomna till föreningen!

 

 

2 Årsmöte avhölls 2009-03-18. 

 

 

3 Styrelseledamöter och revisorer 2009

Ordförande, Åke Jeansson, 0455-33 01 77

Vice ordförande, Jan Svensson, 0455-33 04 22

Sekreterare, Per Swahn, 0455-33 00 24

Kassör, Bengt Justad, 0455-33 03 45

Ledamot, Ingemar Enarsson, 0455-33 04 00

Ersättare, Markus Fiedler, 0455-33 02 66

Ersättare, Tedi Juricic, 0455-140 48

 

Revisor, Nils-Gösta Svennerud, 0455-33 03 25

Revisor, Stefan Svensson

Revisorsersättare, Christer Knutsson, 0455-33 02 90

Revisorsersättare, Glenn Jonasson, 0706-34 24 35

 

 

4 Vägavgift 2009

 

300 kr per andel. Betalas in på PlusGirokonto 16 55 04-2. 

 

Inbetalning sker enklast genom utnyttjande av inbetalningskort eller via nätbank. Om annat betalningssätt används, skall numret i debiteringslängden, vilket finns på utsänt inbetalningskorts meddelandedel, anges.

 

Förfallodagen är jämlikt årsmötesbeslut den 31 juli 2009. Inget hindrar att betalningen sker tidigare.

 

 

5 Föreningens handlingar

 

Föreningens handlingar (protokoll, verksamhetsberättelser, skrivelser mm) finns i original hos föreningens ordförande och är tillgängliga för medlemmarna efter anmälan per telefon.

 

Dessutom har varje styrelseledamot och suppleant en föreningspärm med kopior av protokoll mm, vilken på motsvarande sätt hålls tillgänglig för medlemmarna.

 

 

6 Röjningsåtgärder

 

Fastighetsägare utför dikesröjning utmed egen fastighetsgräns samt tillser att häckar o dyl hålls efter enligt byggnadsnämndens bestämmelser. På platser, där trafiksäkerheten kräver god sikt, är detta särskilt viktigt.

 

Fri höjd över vägbana skall vara 4,5 meter. Träd, vars grenar sträcker sig över vägbanan och inkräktar på erforderlig fri höjd, måste således åtgärdas.

 

 

7 Åtgärder vid ägarbyte på fastighet

 

Säljare påminns om att anmäla ägarbyte till föreningens kassör samt att informera ny ägare om medlemskapet i samfällighetsföreningen.

 

Ansvarig för att hela vägavgiften för året kommer föreningen tillhanda är den, som förfallodagen enligt punkt 4 ovan är lagfaren ägare till fastigheten.

 

Eventuell uppdelning av vägavgiften mellan säljare och köpare är en intern fråga för dessa.

 

 

8 Valberedning

 

Till valberedning utsågs Gerd Rundgren, tel 0455-33 03 43, och Karin Forsberg, tel 0455-447 14.

 

 

9 Övrigt

 

Mottagaren av den här informationen kan tycka, att visst innehåll upprepas onödigt varje år, men det är de nytillkomna medlemmarna i föreningen, som styrelsen tänker på. För dem är det nytt – och viktigt. 

 

 

Alla tillönskas en varm och skön sommar!

 

 

STYRELSEN

Kommentar