Anteckningar från stormöte i Folkets Hus 2012-03-11

Detta är en rad minnesanteckningar från stormötet i Folkets Hus, söndag 2012-03-11 kl 19.00. Cirka 60 Tvingbor var närvarande varav de flesta har anknytning till skolan.

Tvings samhällsförenings ordförande Patrik Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade syftet med det hastigt påkallade mötet: I fredags 2012-03-09 släppte skolpolitikerna en blocköverskridande överenskommelse om grundskolan som tecknats mellan Femklövern och Socialdemokraterna i Karlskrona. I den överenskommelsen framgick att Tvings skola ska utöka samarbetet med Fridlevstad skola och blir därmed en F-3 skola i Tving (37 elever).

Patrik Karlsson valdes till ordförande för mötet och Boel Bingström Karlsson valdes till sekreterare för mötet.

Skolrådets ordförande Boel Bingström Karlsson drog en kort historik om turerna runt skolans vara eller inte vara över tid.

Hur gick det till när barnen informerades på skolan på fredag eftermiddag? Många barn mådde otroligt dåligt och var ledsna vilket ledde till att många föräldrar blev upprörda. Får det gå till så? Det finns en handlingsplan i skolans värld hur information ska ges till barn och föräldrar – har den följts? Patrik vill ha in information om hur barn mådde efter denna information.

Vid förra tillfället i höstas när information gavs på samma sätt en fredag till barnen så gjorde föräldrar en anmälan till skolinspektionen som ledde till ett beslut att föräldrar ska informeras innan barnen. Ånyo har detta skett!

En JO anmälan är skriven på Karlskrona kommun. Mikael Andersson presenterade den. En namninsamling gick runt för de som vill stå bakom denna. Den kommer att lämnas in med det snaraste.

En enkät framtagen av Patrik Karlsson om hur föräldrar tänker göra i nuläget gick runt. Ett antal föräldrar har tanke att söka till friskolor. För närmare information om denna enkät kan man kontakta Patrik Karlsson.

En del föräldrar har planer på att byta till annan kommun vilket är ett nederlag för Karlskrona kommun. Oftast byter man inte tillbaka efter ett byte.

Det diskuterades mycket om vinsten/besparingen med att flytta 4-6 till Fridlevstad och behålla Tving som F-3 skola. Vad kostar egentligen flytten av barnen? Vad kostar det landsbygden i form av bland annat sänkta huspriser. Det är vissa svårigheter att få fram ett adekvat beslutsunderlag och ekonomiskt underlag för detta förslag. Patrik har krävt in det från rektor Lisa Lejhall men ej erhållit det än.

En besiktning skedde av skolan i höstas inför eventuell nedläggning och då fick Tvings skola höga poäng. Vad är det värt?

Information gavs också om att Tvings skolråd blivit tillfrågade om de kan sponsra bussar till Prova-på dag på Rosenholm i maj. Det har sponsrats tidigare år men det har framkommit att Fridlevstads skola ej behövt sponsra, men deras barn har ändå fått åka. Boel har ställt frågan till rektorn, men inte fått något svar än. Är detta tillåtet? Skolan ska vara avgiftsfri!!! Detta får kollas upp av skolrådet.

Boel mailade rektor Lisa Lejhall redan i fredags och kräver ett snabbt informationsmöte till alla berörda föräldrar på Tvings skola angående detta.

Boel informerade om Karlskrona 2030. Karlskrona kommun tar nu fram en vision som ska ge en bild av hur kommunen, näringslivet och inte minst medborgarna vill att Karlskrona ska vara om 18 år. Under mars månad kommer 16 möten att hållas med både allmänheten och föreningar för att höra hur de vill att Karlskrona kommun ska se ut. Alla uppmanas att försöka gå på dessa möten. Man kan även lägga förslag via nätet. För övrig information se

www.karlskrona.se/karlskrona2030

Boel är kallad (i sin roll som ordförande i Tvings skolråd) till ett möte med Patrik Hansson (s) på tisdag 2012-03-13 tillsammans med ordf för Skrävle skola och ordf för Strömsberg skola. På detta möte kommer Patrik Karlsson följa med i sin roll som ordf för Tvings samhällsförening. Detta möte har till syfte att de vill ha en återkoppling till de som berörs. Förklara varför förslaget ser ut som det gör, osv. Vidare information kommer.

Frågan väcktes om att starta ett landsbygdsparti. Vi har alla anledning att återkomma till det.

Hur får vi ut all information till så många som möjligt? Beslut togs att vi ska använda oss av www.tvingnet.se vilken administreras av Tedi Juricic.

Ordförande tackade för visat intresse och avlutade mötet.

av Boel Bingström Karlsson och Patrik Karlsson

 

Kommentar