Sammanträde i Kommunfullmäktige tors 26/4

Här presenteras kallelse och föredragningslista för Kommunfullmäktiges sammanträde i Landstingssalen på Wämö Center torsdag den 26 april 2012 kl 1300. Se gärna punkt 21.

 

 

 

 

 

 

Här följer kallelsen i klartext. Komplett PDF finns i slutet av denna artikel.

– – –

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

TORSDAGEN den 26 april 2012, kl. 13.00- ca kl 16.30

Landstingssalen, Wämö Center

Sammanträdet är offentligt.

Ärenden

Val av justeringsledamöter

Förslag: Bruno Carlsson och Chatarina Holmberg

Justering: torsdagen den 4 maj 2012 kl 12.00

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona

1. Upprop

2. Föredragning av Karlskrona kommuns bolagskoncern.

3. Avsägelser av kommunala uppdrag

4. Kommunala val

5. Anmälningsärenden

a) Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från Handikappnämnden.

b) Rapportering av icke verkställda beslut inom LSS 9§ från Handikappnämnden.

c) Revisionsplan 2012, kommunrevisionen, Karlskrona kommun.

d) Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2012-04-04, beslut med anledning av prövning enligt 12 kap PBL och överklagande av kommunfullmäktiges antagandebeslut avseende detaljplan för Kölen m.fl. fastigheter (Hästö Marina), Karlskrona kommun.

e) Revisionsstrategi 2012-2015, kommunrevisionen, Karlskrona kommun.

f) Revisionen Granskningsrapport, uppföljning av tidigare granskningar som gjordes 2009.

g) Förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.

6. Inkomna motioner och medborgarförslag

7. Avskrivna motioner (återkallade)

8. Inkomna interpellationer.

9. Svar på interpellationer.

10. Fråga

11. Revisionsberättelse år 2011 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge, samt beslut om ansvarsfrihet.

12. Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar dricksvatten och spillvatten Rödeby- Fridlevstad.

13. Korrigering av beslut om projekterings- och investeringstillstånd för om- och tillbyggnad av korttidsboende i Rödeby.

14. Aktiva åtgärder inom ekonomiskt bistånd avseende egen försörjning med rätt ersättning.

15. Uppföljning per den 29 februari 2012 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet.

16. Taxa för lotterier enligt §§ 16 och 17 lotterilagen.

17. Förslag till taxor 2012, p 14 salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats, alternativ 2 flyttbar kiosk/gatukök, avseende taxan för försäljning av övrigt exklusive snabbmat.

18. Förslag till social mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012.

19. Begäran om utökat investeringsutrymme och utökning av låneramen avseende Johannishusåsen.

20. Reglemente för Valnämnden.

21. Skolöverenskommelsen.

22. Förslag om förändrat kommunalt ansvar för Folkhälsorådet.

23. Svar på motion om justa villkor vid offentlig upphandling.

24. Svar på medborgarförslag om att platsen för stadens varv vid Bryggarebergets västra del, får en mer uppmärksammad plats i historien.

25. Svar på medborgarförslag om P-platser på Stortorget.

26. Svar på medborgarförslag angående namnsättning av mötesplats/torg.

Karlskrona den 16 april 2012

Peter Glimvall

Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktige kallelse 2012-04-26

Kommentar