Pressmeddelande om Tving skola

Idag offentliggjordes beslutet att behålla Tving skola i nuvarande form, dvs som en F-6 skola. Ordföranden i Barn- och Ungdomsnämnden i Karlskrona, Jan-Olof Petersson, skickade idag ut ett pressmeddelande.

 

 

 

 

Tving skola blir kvar som F-6 skola! Nu är beslutet offentligt! Beslutet finns på pränt! Här följer Jan-Olof Peterssons pressmeddelande i sin helhet…

 

— pressmeddelande start —

PRESSMEDDELANDE

2012-05-17

Jan-Olof Petersson, Folkpartiet

Ordf Barn-ungdomsnämnden i Karlskrona

 

Skolorna Tving och Fridlevstad

Kommunfullmäktige, Kf, i Karlskrona delegerade, den 26 april 2012, ärendet gällande rubricerade skolor till BUN för handläggning. Ärendet gällde att Tvings skola från höstterminen 2012 skulle omfatta årskurserna F-3 samt att eleverna i årskurserna 4-6 skulle erbjudas plats vid Fridlevstad skola.

I den breda Skolöverenskommelse som presenterades av 6 partier den 8 mars ingick en mängd ingångsvärden som underlag. Dessa har på olika sätt och mot olika intressenter presenterats.

Orsaken till att Kf delegerade ärendet gällande Tving och Fridlevstad var att några frågetecken i underlag och förutsättningar för verkställighet uppstod.

Ärendet gällande Tving och Fridlevstad har efter beslut i Kf beretts och förutsättningarna som rådde vid tidpunkten för överenskommelsen den 8 mars har förändrats. Främst gäller det storleken och tidsplanen för de investeringar som behövdes på de bägge skolorna och därmed också den förväntade ekonomiska nettoeffekten detta skulle medföra. Det förväntade elevunderlaget på de bägge skolorna har också förändrats dels på grund av nya kommunprognoser men också på grund av de aktiva val familjer har gjort under processens gång. Detta har påverkat de positiva effekter som skolöverenskommelsen utgick från.

Samtliga partier ingående i skolöverenskommelsen har efter presentationen vid nämndens senaste Arbetsutskott, Au den 16 maj, gjort en sammanvägning av de förutsättningar som nu råder och kommit fram till att det inte kan anses motiverat att verkställa ursprungsförslaget om förändringar vid Tving och Fridlevstad skolor. Detta innebär att Tving framöver blir en F-6 skola och att Fridlevstad framöver blir en F-6 skola i enlighet med den organisationsförändring som skolöverenskommelsen innebar.

Nämnden kommer nu och de närmaste åren att arbeta intensivt med att, innehållsmässigt och ekonomiskt, stärka alla de skolor som ska finnas kvar.

Jan-Olof Petersson

Ordf BUN

0709-303604

— pressmeddelande slut —

Kommentar