26/3 Årsmöte Tving Vägförening

Tving Vägars Samfällighetsförening kallar härmed till årsmöte. Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

mvh Jan Svensson, Ordförande

 

image_möte1TVINGS VÄGARS KALLELSE
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2013-03-11

ÅRSMÖTE 2013

1 Nytillkomna medlemmar hälsas välkomna till föreningen.

2 Ordinarie årsmöte

2.1 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte tisdagen den 26 mars.
Plats: Församlingshemmet, Tving
Tid: Kl 1900

2.2 I de fall fastighet inte företräds av samtliga ägare vid sammanträdet, skall fullmakt från den/de frånvarande medföras. Detta gäller även delägande äkta make eller sammanboende. Formulär bifogas.

2.3 Föredragningslista på omstående sida. Tag med papperet till sammanträdet.

2.4 Styrelsen kommer att föreslå en höjning av vägavgiften till 650 kronor per andel detta år. Föreningen står inför en hel del underhållsasfaltering de närmaste åren, vilket kommer att kosta en hel del. En prioriteringsordning finns tillgänglig vid årsmötet.

2.5 Köpta tjänster är dyra idag. Medlemmar, som är villiga att hjälpa till med något enkelt arbetsmoment någon gång, ombeds anmäla det till styrelsemedlem. Styrelsen hör då av sig vid behov. Det kan bidra till att hålla föreningens kostnader nere.

2.6 Nya intresserade medlemmar som vill hjälpa till ombedes kontakta valberedningen.

2.7 Handlingar enligt stadgarna hålls tillgängliga hos ordföranden efter överenskommelse per telefon 0455-33 04 22.

STYRELSEN

 

 

MöteFöredragningslista vid Tvings vägars samfällighetsförenings ordinarie årsmöte den 26 mars 2013

1 Sammanträdets öppnande.

2 Val av ordförande för mötet.

3 Val av sekreterare för mötet.

4 Val av två justeringspersoner.

5 Sammanträdets behöriga utlysande.

6 Godkännande av fullmakter.

7 Föredragningslistans godkännande.

8 Styrelseberättelse för det gångna året.

9 Kassaredogörelse.

10 Föredragning av revisionsberättelsen.

11 Fastställande av balansräkningen.

12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

13 Styrelsens förslag till underhåll och övriga åtgärder.

14 Arvoden och kostnadsersättningar till styrelse, revisorer och valberedning.

15 Fastställande av debiteringslängden.

16 Förslag till budget, vägavgift för 2013 och förfallodag.

17 Val av två ordinarie styrelseledamöter för två år.
Anm. Mandattiden ute för Boo Hjalmarsson och Kerstin Jonasson. Jan Svensson, Per Swahn och Anne Enarsson valda till 2014.

18 Val av ordförande för ett år.
Anm. Mandattiden ute för Jan Svensson.

19 Val av en ersättare i styrelsen för två år.
Anm. Mandattiden ute för Markus Fiedler. Tedi Juricic vald till 2014.

20 Val av en ordinarie revisor för två år.
Anm. Mandattiden ute för Nils-Gösta Svennerud. Stefan Svensson vald till 2014.

21 Val av en revisorsersättare för två år.
Anm. Mandattiden ute för Yngve Hansson. Ernst-Olof Olsson vald till 2014.

22 Val av valberedning och sammankallande.

23 Övriga frågor.

24 Tid och plats för protokollsjustering. Protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

25 Sammanträdets avslutande.

Kommentar