Tving Vägförening

2004-08-29 16-45-58 Bild 004 Size 2272 x 1704 Olympus C40Z
Tving Vägars Samfällighetsförening är det riktiga namnet på föreningen som i folkmun benämns Tving Vägförening.

Kort version; Vägföreningens syfte är att sköta den enskilda väghållningen. Vägarna i samhället är enskilda vägar, men upplåtna för allmän samfärdsel. Medlemmar i föreningen är de ägare av fastigheter som är belägna inom den gräns som fastställts av lantmäteriet.

En längre version av föreningens och dess medlemmars syfte, mål och ansvar finnes längre ner på sidan.

Nuvarande styrelse

  • Jan Svensson, ordförande (j.svensson@affv.nu)
  • Per Svahn, sekreterare (per.swahn@advokatfirmanwerner.se)
  • Boo Hjalmarsson, kassör (bosse@selo.se)
  • Anne Enarsson, ledamot
  • Kerstin Jonasson, ledamot
  • Tedi Juricic, suppleant
  • Markus Fiedler, suppleant

Valberedning:

  • Gerd Rundgren
  • Ernst Olof Olsson

2004-08-29 16-37-00 Bild 001 Size 2272 x 1704 Olympus C40Z
Önskas kontakt med föreningen, var vänliga använd någon av emailadresserna i listan över styrelsemedlemmar.

Bakgrund och information om föreningen

År 2013 fyller föreningen 45 år!

År 1967 konstaterade länsstyrelsen att Tving uppfyllde dåvarande krav för att kallas tätort. Med det följde kravet, att den enskilda väghållningen skulle skötas av en vägförening. Våra vägar i samhället är enskilda vägar, men upplåtna för allmän samfärdsel. Medlemmar i föreningen blev enligt gällande lagar de ägare av fastigheter, som var belägna inom den gräns, som drogs upp och fastställdes vid en laga förrättning som verkställdes av lantmäteriet. Efter det att förrättningen vunnit laga kraft, var fastighetsägarens medlemskap och ansvar klart.

Tvings vägförening bildades 2 dec 1967 och började sin verksamhet 1968. Genom lagändring ombildades Tvings vägförening senare till Tvings vägars samfällighetsförening.

Vägföreningen leds av en styrelse som väljs på årsmötet. Styrelsens ansvarar för all väghållning för de vägar inom Tving som ingår. Det åligger styrelsen att ta ut vägavgift och att informera samtliga medlemmar om den löpande verksamheten.

Vem är medlem i Tvings Vägars Samfällighetsförening?

Medlemskapet följer de fastigheter som är med i förrättningen. Kortfattat kan medlemskapet beskrivas så, att ägare av enfamiljsfastigheter med permanentboende har lika vägavgifter. Dessa fastigheter har andelstalet 1. Hyreshus, lantbruk, fritidsfastigheter och övriga fastigheter, som orsakar ett avvikande trafikbehov, ökat eller minskat, åsätts ett anpassat andelstal. Nuvarande andelstal sattes vid en laga förrättning då samtliga fastighetsägare var kallade.

2004-08-29 16-45-29 Bild 002 Size 2272 x 1704 Olympus C40Z

Hur finansieras väghållningen?

Enkelt uttryckt så står Karlskrona kommun för något mindre än hälften av intäkterna och medlemmarna för resten.

Medlemmars inflytande?

Vägsamfällighetens verksamhet styrs övergripande av gällande lagstiftning och i detalj av föreningens stadgar.

Alla medlemmar kallas varje år till årsmötet, där verksamheten behandlas och vägavgiftens storlek bestäms. Val av styrelsefunktionärer görs. Valen förberedes av en valberedning, vilken ger medlemmarna möjlighet att välja den styrelse de vill ha.

Medlemmars skyldigheter?

Fastigheten är bunden till samfällighetsföreningen och medlemmar kan inte lämna föreningen genom att inte betala vägavgift. Dessutom har inte medlemmar yttrande- eller rösträtt vid föreningens möten, så länge inte vägavgiften är betald. Medlemmarna har också ansvar att via valberedningen välja styrelse. Om inte styrelse kan utses, utser länsstyrelsen extern tjänsteman att administrera verksamheten.

Kommentar